Vũ Văn Ninh: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Vũ Văn Ninh là Thạc sỹ và chính trị gia Việt Nam. Hiện ông là Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXH Việt Nam, kiêm Ủy viên Trung ương Đảng8trên10589